Polityka prywatności

 • 1. Administratorem Danych przetwarzanych za pomocą̨Systemu ROOVEE jest Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, ug@suchylas.pl. Administrator Danych powołał Inspektora Danych Osobowych z którym może się̨ Pan/Pani skontaktować́ poprzez e-mail: iod_suchylas@rodo.pl.
 • 2. Administrator Danych informuje, że dane osobowe będą̨ przetwarzane w następujących celach: a) realizacji umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO); b) odpowiedzi na zapytania i żądania i udzielania pomocy technicznej a podstawą przetwarzani danych jest prawnie uzasadniony interes prawny administratora (zgodnie z art.6 ust. f RODO) polegający na umożliwieniu udzielenia odpowiedzi, prowadzenia korespondencji przez Administratora, c) rozpatrzenia reklamacji a podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes prawny administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu rozpatrzenia reklamacji. d) ustalenia lokalizacji urządzenia użytkownika w celu możliwości wskazania użytkownikowi informacji o stacjach rowerowych i wykonywaniu usługi pokazywania trasy do najbliższego roweru na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO) e) ustalenia lub ewentualnego dochodzenia/obrony roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. f RODO.
 • 3. Administrator Danych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po tym okresie dla celów i przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • 4. Administrator danych informuje, że dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub do ustania przydatności w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 • 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 • 7. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 • 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia umowy i wykonania umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy.
 • 11. Informujemy, że odbiorcami danych będą̨ podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne, a także wszelkie uprawnione instytucje i organy na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • 12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom.
 • 13. W przypadku informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana prosimy o kontakt: iod_suchylas@rodo.pl .